سیدحمیدرضا تفتی

بنیان‌گذاری ها
مدی بورس
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
مدی بورس
بازدیدهای اخیر