سید ابوالفضل ابوالفضلی

سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سلامت تهران
مدیر عامل
صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران
بازدیدهای اخیر