سید امیر کاظمی

اطلاعات تماس
سوابق شغلی
مدیر ارتباطات دیجیتال
ویراکام - تمام وقت
بازدیدهای اخیر