سید باقر فتاحی

سوابق هیئت مدیره
بانک توسعه تعاون
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر