سید جواد سلیمانی

سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
سایپا
بازدیدهای اخیر