سید جواد وطن پور سواد کوهی

سوابق هیئت مدیره
بانک سرمایه
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر