سید حمیدرضا مدنی

سوابق شغلی
مدیر ارشد فناوری اطلاعات
آران
سوابق هیئت مدیره
آران
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر