سید رضا بهادری

بنیان‌گذاری ها
مرکز نوآوری گردشگری دانشگاه یزد
بنیان‌گذار
بازدیدهای اخیر