سید محمدحسین قدسی پور

سوابق شغلی
کارشناس منابع انسانی
برنا
بازدیدهای اخیر