سید محمدرضا نجیبی

بنیان‌گذاری ها
ویرا
بنیان‌گذار
سوابق شغلی
مدیر عملیات
ویرا
بازدیدهای اخیر