سید محمد فاطمی اردکانی

سوابق هیئت مدیره
تک ونچرز
عضو هیئت مدیره
از مهر 1397
بازدیدهای اخیر