سید مصطفی شاکریان

بنیان‌گذاری ها
نوگولرن
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
نوگولرن
بازدیدهای اخیر