سینا جعفری

سوابق شغلی
تحلیلگر تکنیکال
صرافه
بازدیدهای اخیر