شادی شفاعی

اطلاعات تماس
سوابق شغلی
مدیر عملیاتی
آواگیمز
سوابق تحصیلی
دانشگاه فردوسی مشهد
فارغ التحصیل - فوق لیسانس - مهندسی کشاورزی
بازدیدهای اخیر