شادی صدقی نژاد

بنیان‌گذاری ها
بدان
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
بدان
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر