شاهین جوانمردی

سوابق هیئت مدیره
ماشین های هوشمند هزاره سوم پاسارگاد آریان
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر