شایان عراقی

بنیان‌گذاری ها
ھلساول
بنیان‌گذار
سوابق شغلی
مدیر فنی
ھلساول
بازدیدهای اخیر