شهاب جمشیدی

سوابق هیئت مدیره
خود کفایی دانش و فناوری فاطر شریف
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر