شهریار درّکی

بنیان‌گذاری ها
فیت ویز
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
فیت ویز
بازدیدهای اخیر