شیما شریعتی

سوابق شغلی
مشاور تحلیل سیستم
کوشا تجارت نوپدید - تمام وقت
بازدیدهای اخیر