صادق زنده نور

اطلاعات تماس
تلفن شخصی
ایران، یزد
بنیان‌گذاری ها
مجموعه هتلیچ
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مرکز نوآوری گردشگری دانشگاه یزد
مدیر عامل
از اسفند 1400
بازدیدهای اخیر