صنم صراف پور

سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
فن آوری رایان داده اطلس فردا
بازدیدهای اخیر