عاطفه امینی

سوابق هیئت مدیره
مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر