عباداله زنگی

سوابق هیئت مدیره
مقداد آی تی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر