عباس عباسی

سوابق هیئت مدیره
ساتیار صنعت نوین اوکسین
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر