عباس مفتاح

سوابق هیئت مدیره
هوش تجاری نفیس
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر