عباس موسوی

بنیان‌گذاری ها
نانزایم
بنیان‌گذار
سوابق شغلی
مدیر آزمایشگاه
بُندا لَب
بازدیدهای اخیر