عطا عبدالغفاری

company logoبنیان‌گذارفیلیپ
بنیان‌گذاری ها
فیلیپ
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
فیلیپ
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر