عکس پروفایل عطا عبدالغفاری

عطا عبدالغفاری

عکس پروفایل فیلیپ

بنیان‌گذارفیلیپ

عکس پروفایل عطا عبدالغفاری

عطا عبدالغفاری

عکس پروفایل فیلیپ

بنیان‌گذارفیلیپ

اطلاعات تماس

ایران

بنیان‌گذاری ها

سوابق هیئت مدیره