علیرضا اباصلتی

بنیان‌گذاری ها
باماگل
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
باماگل
بازدیدهای اخیر