علیرضا تباینی

بنیان‌گذاری ها
آنی بام مارکت
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
آنی بام مارکت
مدیر عامل
از اردیبهشت 1402
بازدیدهای اخیر