علیرضا توکلی

سوابق شغلی
مدیر استراتژی
فناوران سرمد - تمام وقت
بازدیدهای اخیر