علیرضا زندی

بنیان‌گذاری ها
پت بوم
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
پت بوم
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر