عکس پروفایل علیرضا صمیمی

علیرضا صمیمی

عکس پروفایل کارخانه نوآوری شیراز

عضوهیئت مدیرهدرکارخانه نوآوری شیراز

عکس پروفایل علیرضا صمیمی

علیرضا صمیمی

عکس پروفایل کارخانه نوآوری شیراز

عضوهیئت مدیرهدرکارخانه نوآوری شیراز

اطلاعات تماس

ایران

سوابق هیئت مدیره