علیرضا غفاری صدر

سوابق شغلی
کارشناس ارشد هوش تجاری
هوش تجاری نفیس - تمام وقت
بازدیدهای اخیر