علیرضا مشفق

سوابق شغلی
مدیر تحقیق و توسعه
مرکز نوآوری فناوری های اشتغال
بازدیدهای اخیر