علی بیژنی

سوابق شغلی
مدیر داخلی
مرکز نوآوری فناوری های اشتغال
بازدیدهای اخیر