علی حاجی زاده مقدم

سوابق هیئت مدیره
آدانیک
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر