علی ذاکری

بنیان‌گذاری ها
صرافه
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
صرافه
مدیر عامل
افراک
بازدیدهای اخیر