علی رزاقی

بنیان‌گذاری ها
آژانس تبلیغاتی دیدما
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
آژانس تبلیغاتی دیدما
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر