علی رویان

بنیان‌گذاری ها
رویان اکس
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
رویان اکس
بازدیدهای اخیر