علی محمدی زاده

سوابق هیئت مدیره
تجارت هوشمند سیمرغ
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر