علی محیط

بنیان‌گذاری ها
تیک نیک
بنیان‌گذار
سوابق شغلی
مدیر فنی
تیک نیک
بازدیدهای اخیر