علی منطقی

سوابق هیئت مدیره
مشاوران نیک پندار شریف
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر