علی وحدت

سوابق شغلی
رئیس صندوق
صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک - تمام وقت
رئیس هیئت عامل
صندوق نوآوری وشکوفایی ریاست جمهوری - تمام وقت
بازدیدهای اخیر