علی کاووسی نژاد

سوابق هیئت مدیره
شتاب کارا تکنولوژی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر