عکس پروفایل عیسی شجاعی برجوئی

عیسی شجاعی برجوئی

عکس پروفایل دانشگاه شیراز

فارغ التحصیلدکتراتاریخ ایران بعد از اسلامازدانشگاه شیراز

عکس پروفایل عیسی شجاعی برجوئی

عیسی شجاعی برجوئی

عکس پروفایل دانشگاه شیراز

فارغ التحصیلدکتراتاریخ ایران بعد از اسلامازدانشگاه شیراز

مدرس دانشگاه

دکتر عیسی شجاعی برجوئی، دانش آموخته دکترای تخصصی تاریخ ایران بعد از اسلام از دانشگاه شیراز با رتبه عالی، مدرس دانشگاه، تاریخ شناس و تاریخ نگار، پژوهشگر تاریخ محلی، تاریخ شفاهی و تاریخ اقوام، مولف کتاب از خراسان تا تختگاه اصفهان و نویسنده مقالات isi و علمی, متخصص خوانش اسناد تاریخی و مشاور تحصیلی.

اطلاعات تماس

ایران، اصفهان
رایانامه
شبکه‌های اجتماعی

بنیان‌گذاری ها

سوابق هیئت مدیره

سوابق شغلی

سوابق مشاوره

سوابق تحصیلی