فاضل امیرواحدی

سوابق شغلی
مدیر ارشد فناوری
ایزایمر - پاره وقت
از شهریور 1399
بازدیدهای اخیر