فاطمه ذبیحی خیبری

سوابق هیئت مدیره
آینده رباتیک سبز آرسام
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر