فاطمه صمدی

بنیان‌گذاری ها
نیمکت
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
نیمکت
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر