فاطمه متروکی

سوابق هیئت مدیره
ساتیار صنعت نوین اوکسین
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر